Koulutus

Neurospectrum kouluttaa

Koulutuksia on kahdenlaisia: räätälöityjä ja paketoituja. Räätälöidyt koulutukset kootaan moduleista tilaajan tarpeen mukaan ja niitä voi ostaa myös yksitellen.  Modulin laajuutta ja syvyyttä voidaan sopimuksen mukaan säätää tarpeita vastaavaksi. Katso palveluhinnastomme.

Räätälöidyt koulutukset 

Moduli 1   Paradigmamuutos:

yksilöistä yhteisöihin, kuntoutuksesta toimintakykyoikeuksiin

Moduli 2 Stressin säätely:

yksilöllinen stressiprofiili 

Moduli 3 Yksilölliset motivaatiot: 

RMP-motivaatioprofiili

Moduli 4 Resilienssi: 

kannattelevien yhteisöjen piirteitä ja rakennusaineksia

Moduli 5 Traumatietoinen yhteisö:

esimerkkejä maailmalta

Moduli 6  Neurokirjotietoinen yhteisö: 

esimerkkejä maailmaltaPaketoidut koulutukset 

Paketoidut koulutukset (Mininepsy ja Ydintaitovalmennus) sisältävät tuhdit peruspaketit neurokirjolaisuudesta sekä trauma- ja aivoterveystietoisista lähestymistavoista. Koulutusten teoreettisina viitekehyksinä on polyvagaali-, motivaatio- ja systeemiteoriat. Koulutukset antavat teoreettisen ymmärryksen lisäksi runsaat työkalut arkisiin kohtaamisiin.

Mininepsy-koulutus

1- 3 päiväinen koulutus sisältää arkisiin kohtaamisiin riittävät perustiedot ja -taidot nepsylasten, -nuorten sekä heidän perheidensä kohtaamiseen ja tukemiseen.

Ydintaito -koulutukset

Ydintaidot ovat resilienssitaitoja. Ne lisäävät yksilön kestävyyttä, joustavuutta ja haasteissa kehittymisen kykyä. Sisällöt on suunniteltu palvelemaan neurokirjon, traumatisoituneiden sekä ylikuormittuneiden arkisia tarpeita heidän perusyhteisöissään.

Ydintaito-kokonaisuuden on suunnitellut pääkouluttajana toimiva erityispedagogi, neuropsykiatrinen valmentaja Meri Lähteenoksa. Kimmokkeena hänen työlleen on ollut turhautuminen nepsyvalmentajakoulutuksen antamien valmiuksien riittämättömyys arjen työssä.

Ydintaitovalmennuksien keskeinen käsite on resilienssi, teoreettinen pohja on polyvagaali-, motivaatio- ja systeemiteorioissa. Arkisiin kohtaamisiin keskittyvä ohjelma on kolmitahoinen: neuropsykiatriset ongelmat, traumatietoisuus sekä aivoterveysnäkökulma perusyhteisöjen arjessa. Keinoja päästään soveltamaan heti alusta saakka.  Ymmärrys ja menetelmät on koottu helposti omaksuttavaan muotoon. Lue lisää Ydintaitovalmennuksesta.

Ytv Practioner – Resilienssiosaaja 5 op

Resilienssiosaaja on neurokirjo- ja traumatietoinen. Hän tunnistaa neurokirjon piirteitä ja kehollisia vireystiloja yksilöissä ja ryhmissä. Hän osaa tukea ennalta ja tilanteissa sekä ohjata vireystilasta toiseen. Sisällöt: polyvagaaliteoria, validoiva ja valmentava puhe, stressiprofiili, toiminnanohjauksen perustyökalut, Atuhe -kokonaisuus. Ydintaito-osaaja saa ohjata ja kouluttaa Stressiprofiili – työkalun käyttöä sekä Atuhe-tekniikoita.

Ytv Master – Ydintaitovalmentaja, 30 op

Ydintaitovalmentaja tuntee resilienssiin vaikuttavaa aivoterveyden taustaa. Hän osaa käyttää neuropsykiatrisen valmennuksen työkaluja laajasti ja joustavasti toiminnanohjauksen vaikeuksien, konteksti- ja sosiaalisen sokeuden sekä aistipulmien helpottamiseksi. Sen lisäksi   Ydintaitovalmentaja osaa havainnoida vireystiloja ja säädellä niitä valmentavan puheen avulla. Hän osaa käyttää yhteisöllisiä toimintatapoja ongelmien ratkaisussa sekä auttaa yhteisöään kehittymään myönteisessä hengessä.

Ytv Trainer – Ydintaitovalmennuksen kouluttaja

Kouluttajalla on vähintään 20 casen dokumentoitu kokemus ydintaitovalmennuksen käytöstä eri ympäristöissä ja 3:sta yhteisöllisen prosessin ohjaamisesta. Ydintaitovalmennuksen kouluttaja saa tuottaa kaikkia tässä mainittuja koulutuksia sekä kehittää menetelmää parhaan ymmärryksensä mukaan, kunhan kertoo havaitsemastaan kehitystarpeesta ja jakaa ymmärryksensä ja lisäyksensä Ydintaitovalmentajien yhteisössä.

ICF – koulutus

Koulutus antaa peruskäsityksen kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokituksen ICF:n käytöstä. Kouluttajana toimivat käyttäytymisanalyytikko Satu Heikkinen ja varhaiskasvatuksen koordinaattori Pirjo Hellsten.

ICF on osa WHO:n luokitusperhettä. Lähestymistapa on biopsykososiaalinen. Biopsykososiaalisessa mallissa toimintarajoitteet nähdään epäsuhtana henkilön terveyden ja konkreettisen elämäntilanteen vaatimusten välillä. Jotta tämä epäsuhta voitaisiin minimoida, terveydentilan lisäksi täytyy ottaa huomioon myös ympäristö- ja yksilötekijöiden vaikutus.

Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi tuki ja palvelut, apuvälineet, asunto ja asuinympäristö ja työpaikan olosuhteet. ICF on hyödyllinen asiakastyössä, ammattilaisen koulutuksessa, väestökyselyissä, kouluissa sekä politiikkaohjelmissa.

Kokousdoula – koulutus

Kokousdoula – koulutus antaa perusvalmiudet toimia nepsyasiakkaan tukena eri palaveritilanteissa. Sisältää EETOS – palaverimallin.